en | nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Per 6 december 2011

Sharp@Work B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Roeklaan 2 – A te Eindhoven, hanteert de volgende voorwaarden bij het aangaan en/of verrichten van personeelsdiensten bij haar opdrachtgevers:

Inhoud

Inleiding en toelichting
Artikel 1: Algemene bepalingen en werkingssfeer algemene voorwaarden
Artikel 2: De opdracht en de terbeschikkingstelling
Artikel 3: Vervanging uitzendkracht en beschikbaarheid
Artikel 4: Garantie en vrijwaring
Artikel 5: Uitoefenen opschortingsrecht
Artikel 6: Werkprocedure
Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 9: Functie en beloning
Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 11: Arbeidsomstandigheden
Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 13: Opdrachtgeverstarief
Artikel 14: Bijzondere minimale betalingsverplichting
Artikel 15: Indienstneming uitzendkrachten door opdrachtgever
Artikel 16: Facturatie
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 19: Geheimhouding
Artikel 20: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
Artikel 21: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 22: Geschillen
Artikel 23: Slotbepaling

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden

Algemeen
Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Sharp@Work B.V. Deze voorwaarden zijn op alle door Sharp@Work in Nederland terbeschikkingstellinggestelde uitzendkrachten van toepassing.

Deze toelichting is bedoelt om het kader van deze algemene voorwaarden weer te geven.

De uitzendverhouding
De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van de uitzendverhouding. Bij de uitzendverhouding zijn drie partijen betrokken:

 • de opdrachtgever,
 • de uitzendkracht, en
 • de uitzendonderneming.

Tussen de uitzendkracht en Sharp@Work B.V. bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De uitzendkracht is daarmee formeel in loondienst van Sharp@Work B.V. In de uitzendovereenkomst tussen Sharp@Work en de uitzendkracht is een ‘uitzendbeding’ opgenomen. Voor de periode dat het uitzendbeding van kracht is eindigt de uitzendovereenkomst tussen Sharp@Work B.V. en de uitzendkracht als de opdrachtgever de opdracht tot uitzending beëindigt (of de uitzendkracht zich ziek heeft gemeld).

Als Sharp@Work de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbiedt, dan wordt de arbeidsovereenkomst tussen Sharp@Work B.V. en de uitzendkracht niet beëindigd als de opdrachtgever zijn opdracht intrekt. In dit geval is er sprake van ‘detachering’.

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht zijn geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten. Kern van de rechtspositie van de uitzendkracht is dat hij meer rechten opbouwt naarmate deze langer in dienst is bij Sharp@Work B.V. Na verloop van een bepaalde periode is het niet meer mogelijk om het uitzendbeding toe te passen.

De uitzendkracht heeft geen arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever van Sharp@Work B.V. De uitzendkracht is wel onder toezicht van de opdrachtgever werkzaam. De leiding en toezicht op de werkzaamheden van de uitzendkracht ligt dan ook bij de opdrachtgever. De betrekkingen tussen Sharp@Work B.V. en de opdrachtgever worden geregeld door een tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht, op basis waarvan de uitzendkracht aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Op deze ter beschikkingstelling zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In de overeenkomst tussen Sharp@Work B.V. en de opdrachtgever zijn afspraken gemaakt over de functie, duur van de opdracht en het afgesproken tarief per uur voor de uitzendkracht. Deze afspraken worden per brief door Sharp@Work B.V. aan de opdrachtgever bevestigd en vastgelegd.

De opdracht
Door de opdrachtgever wordt een opdracht verstrekt voor het ter beschikking stellen van een of meer uitzendkracht door Sharp@Work B.V. De opdrachtgever verstrekt aan Sharp@Work B.V. het gewenste profiel van de kandidaat. Sharp@Work B.V. zal naar beste vermogen zorg dragen voor een goede invulling van de opdracht. Sharp@Work B.V. zal daarvoor alle tot haar beschikking staande deskundigheid inschakelen om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen.

Hoewel Sharp@Work B.V. zich verplicht alles te doen om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, kan Sharp@Work door krapte op de arbeidsmarkt geen garantie geven aan de opdrachtgever dat zij altijd aan de wensen van de opdrachtgever kan voldoen. Reden daarvan is dat Sharp@Work B.V. afhankelijk is van externe factoren waarop zij geen invloed kan uitoefenen.

De duur van de opdracht
De duur van de opdracht wordt in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Sharp@Work B.V. afgestemd en voor zover mogelijk schriftelijk vastgelegd.
In de regel zal de duur van de opdracht als volgt zijn:

 • een vaste tussen Sharp@Work en de opdrachtgever overeengekomen periode (‘bepaalde tijd’): deze opdracht kan door partijen niet tussentijds beëindigd worden, tenzij partijen dit uitdrukkelijk hebben afgesproken en schriftelijk hebben vastgelegd;
 • een opdracht voor een onbepaalde periode (‘onbepaalde tijd’): deze kan altijd – met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen opzegtermijn – worden beëindigd, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat tussentijdse beëindiging (gedurende een bepaalde periode) niet mogelijk is.

Voor het overige kan een opdracht altijd worden beëindigd als een der partijen zich toerekenbaar niet aan de gemaakte afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, bijvoorbeeld omdat de uitzendkracht elders een baan heeft aanvaard.

Tarieven
De opdrachtgever betaalt een tarief aan Sharp@Work B.V. die ondermeer de volgende bestanddelen zal omvatten: loonkosten-, loonheffing-, sociale premies die door Sharp@Work voor de uitzendkracht betaald moeten worden vermeerderd met een door Sharp@Work te bepalen marge.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht worden met inachtneming van de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten door Sharp@Work B.V. vastgesteld. Op grond van die CAO heeft iedere uitzendkracht, die 26 weken bij dezelfde opdrachtgever heeft gewerkt, recht op dezelfde beloning (beperkt tot: salaris, loonsverhogingen, evt. ATV, toeslagen en kostenvergoedingen) als werknemers van de opdrachtgever die het zelfde of gelijkwaardig werk doen. Doorgaans wijzigt na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken dus het tarief.

Op verzoek van de opdrachtgever kan Sharp@Work de uitzendkracht vanaf het begin van de uitzending belonen conform de bij de opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden. Een dergelijke afspraak kan voor vakmensen ook op collectief niveau worden gemaakt. Het tarief wordt dan van meet af aan vastgesteld met inachtneming van de arbeidsvoorwaarden zoals deze bij de opdrachtgever van kracht zijn. De opdrachtgever is in een dergelijke situatie verplicht tot het verstrekken van gegevens aan Sharp@Work B.V. om de arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Op basis van deze informatie wordt door Sharp@Work B.V. een tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de loonkosten voor de uitzendkracht gedurende de opdracht kunnen wijzigen, is Sharp@Work gerechtigd tijdens de opdracht een tariefwijziging door te voeren. Voordat Sharp@Work B.V. daartoe overgaat, treedt zij daarover in overleg met de opdrachtgevers.

Betaling salaris en facturatie opdrachtgever
De uitbetaling van het salaris van de uitzendkracht en facturering aan de opdrachtgever vindt plaats op basis van een urenverantwoording zoals deze volgt uit de uitzendovereenkomst en de opdracht zoals deze is verstrekt door de opdrachtgever. In de regel zal de betaling van het salaris en de facturatie aan de opdrachtgever plaatsvinden op basis van een urenverantwoording zoals deze uit de administratie van de opdrachtgever blijkt (geaccordeerde werkbriefjes zoals deze door de opdrachtgever zijn verstrekt aan Sharp@Work B.V.). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte urenverantwoording.

Op basis van de tijdverantwoording wordt de uitzendkracht betaald. Sharp@Work B.V. stuurt daarnaast een factuur aan de opdrachtgever voor de ter beschikkinggestelde uitzendkracht. Om de kosten van voorfinanciering zo beperkt mogelijk te houden, zal Sharp@Work B.V. een betalingstermijn van 14 dagen hanteren. Bij een te late betaling is de opdrachtgever rente en invorderingskosten verschuldigd.

Het in dienst nemen van een uitzendkracht
Tussen de opdrachtgever en Sharp@Work B.V. kunnen afspraken gemaakt onder welke voorwaarden de bij Sharp@Work B.V. in dienst zijnde uitzendkrachten kunnen worden overgenomen door de opdrachtgever. Als de opdrachtgever een ter beschikking gestelde uitzendkracht in dienst wenst te nemen, is deze daarvoor een vergoeding verschuldigd. Om te voorkomen dat de uitzendkracht twee arbeidsovereenkomsten heeft (een bij Sharp@Work B.V en een bij de opdrachtgever) is het de opdrachtgever verboden een bij Sharp@Work B.V. in dienst zijnde uitzendkracht in dienst te nemen zonder voorafgaande toestemming van Sharp@Work B.V.

Terug naar Inhoud

Artikel 1: Algemene bepalingen en werkingssfeer algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Sharp@Work B.V. uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Alle algemene offertes van Sharp@Work B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de offerte voortvloeit en daarin is vastgelegd.
 3. Sharp@Work B.V. bevestigt iedere opdracht door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Mocht tussen de opdrachtbevestiging en deze Algemene voorwaarden eventuele strijdige bepalingen bevatten, dan prevaleren de bepalingen van de opdrachtbevestiging (drukfouten zijn daarbij uitgezonderd).
 4. De bedragen vermeld in een opdrachtbevestiging zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).
 5. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.
 6. Voor de uitvoering van de opdracht maakt Sharp@Work B.V. gebruik van medewerkers die onder dagelijkse leiding en toezicht van opdrachtgever hun werkzaamheden verrichten.
 7. Sharp@Work verplicht haar medewerkers opdrachten en aanwijzingen van daartoe bevoegde, aan Sharp@Work bekend gemaakte, functionarissen van opdrachtgever, vallende binnen het kader van de dagelijkse uitoefening van de functie, op te volgen.
 8. Opdrachtgever zal Sharp@Work B.V. op haar eerste verzoek de gegevens en inlichtingen verstrekken, die voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn, en stelt Sharp@Work B.V. ook op overige wijze in de gelegenheid de opdracht naar behoren uit te voeren.
 9. Zo vaak als nodig zullen opdrachtgever en Sharp@Work B.V. het verloop van de opdracht en de daaraan verbonden werkzaamheden van de uitzendkracht evalueren.
 10. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn daarbij niet van toepassing.
 11. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien en voorzover deze tussen Sharp@Work B.V. en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.

Terug naar Inhoud

Artikel 2: De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. Een opdracht wordt tussen Sharp@Work B.V. en de opdrachtgever aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor een bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
  1. voor een vaste periode; of
  2. een bepaalbare periode; of

  Een opdracht voor een bepaalde periode eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode.

  Einde opdracht

 3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient door de opzeggende partij schriftelijk te geschieden waarbij deze partij een minimale opzegtermijn van 30 dagen in acht neemt.
 4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk tussen de opdrachtgever en Sharp@Work is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd in de opdracht. Indien de opdracht tussentijds opgezegd kan worden dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen van minimaal 30 dagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Elke opdracht eindigt onmiddellijk en zonder dat daarvoor een opzegging voor noodzakelijk is indien:
  1. de andere partij in verzuim is enige bepaling zoals tussen partijen overeengekomen is na te komen;
  2. de andere partij geliquideerd is;
  3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
  4. als op goederen van een der partijen een executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet, waar het een conservatoir beslag betreft, binnen een maand na het leggen daarvan is opgeheven.

  Indien Sharp@Work B.V. de ontbinding van de overeenkomst op basis van één van de voorafgaande gronden vordert, heeft de opdrachtgever geen recht op betaling van schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt of mocht lijden. Door ontbinding van de overeenkomst op basis van de hiervoor onder a tot en met d genoemde gronden zullen eventueel nog openstaande vorderingen van Sharp@Work B.V. onmiddellijk en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist zal zijn opeisbaar zijn.

  Einde terbeschikkingstelling

 6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de door Sharp@Work uitgezonden arbeidskracht.
 7. Als de opdrachtgever het einde van de terbeschikkingstelling vraagt houdt dit verzoek tevens het verzoek in om de terbeschikkingstelling (en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig zou zijn geëindigd.
 8. Indien tussen de uitzendkracht en Sharp@Work B.V. een uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling op het eerste verzoek van de opdrachtgever als de beëindiging het gevolg is van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Voorzover nodig en vereist wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek bij voorbaat te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Sharp@Work B.V. bevestigen.
 9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Sharp@Work B.V. de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Sharp@Work B.V. en de uitzendkracht is beëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend kan worden voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Sharp@Work B.V. is in een dergelijk geval niet jegens de opdrachtgever toerekenbaar tekortgeschoten in de uitoefening van de opdracht en is daarmee evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt of mocht lijden.

Terug naar Inhoud

Artikel 3: Vervanging uitzendkracht en beschikbaarheid

 1. Sharp@Work B.V. is gerechtigd tijdens de duur van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan voor zover deze daartoe redelijke gronden heeft de aangeboden uitzendkracht afwijzen.
 2. Sharp@Work B.V. zal niet toerekenbaar in verzuim zijn en zal niet gehouden zijn tot betaling van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien en voorzover Sharp@Work B.V. om welke reden dan ook een uitzendkracht niet, althans niet op de wijze en omvang als bij de opdracht overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Bij afwezigheid van een uitzendkracht zal Sharp@Work B.V. -indien de opdrachtgever dit wenst- trachten de afwezige uitzendkracht te vervangen.
 3. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal het uurloon ten aanzien van de vervangende uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het daarmee corresponderende opdrachtgeverstarief overeenkomstig worden gewijzigd.

Terug naar Inhoud

Artikel 4: Garantie en vrijwaring

 1. Sharp@Work B.V. garandeert alle afdrachten en/of belastingen hoe ook genaamd, tegenwoordige of toekomstige, verschuldigd in verband met de door Sharp@Work B.V. uitgeleende werknemers waarvoor de opdrachtgever ingevolge de inlenersaansprakelijkheid verantwoordelijk voor gehouden zou kunnen worden. Deze garantie omvat niet de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).
 2. Sharp@Work B.V. zal indien de opdrachtgever dit verzoekt, periodiek verklaringen overleggen welke de tijdige en volledige afdracht door Sharp@Work B.V. van loonbelasting, premies volksverzekering en premies werknemersverzekeringen voor de in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde werknemers aantonen.

Terug naar Inhoud

Artikel 5: Uitoefenen opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkgestelde uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, behoudens en voorzover zij kan aantonen dat er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. In afwijking van lid 1 kan de opdrachtgever de tewerkstelling opschorten indien en voorzover:
  1. dit schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en Sharp@Work B.V. en daarbij de looptijd is vastgelegd; en
  2. de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht heeft of de uitzendkracht om andere redenen niet te werk kan worden gesteld; en
  3. Sharp@Work B.V. jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. Gedurende de tijd van opschorting is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
 3. Indien en voorzover de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling op te schorten, en de opdrachtgever dit toch doet, is de opdrachtgever verplicht om voor de resterende duur van de opdracht aan Sharp@Work B.V. het opdrachtgeverstarief te betalen over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Terug naar Inhoud

Artikel 6: Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Sharp@Work B.V. voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Sharp@Work B.V. bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaten af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt. Sharp@Work B.V. is voor het overige geheel vrij in de keus van de kandidaat, die Sharp@Work B.V. ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever inzet, zulks altijd in goed overleg met opdrachtgever. Niet functie relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het voorafgaande, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Sharp@Work B.V. niet worden gehonoreerd.
 3. Sharp@Work B.V. schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien en voorzover de contacten tussen de opdrachtgever en Sharp@Work B.V., voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot een daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.
 4. Voldoet een kandidaat niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal opdrachtgever dit uiterlijk binnen twee weken na de aanvang der werkzaamheden aan Sharp@Work B.V. kenbaar moeten maken. Sharp@Work B.V. zal alsdan, na overleg met de opdrachtgever, de uitzendkracht op een zo kort mogelijke termijn trachten te vervangen.
 5. Sharp@Work B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het inzetten van uitzendkracht die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij en voorzover de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Sharp@Work B.V. en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sharp@Work B.V. bij de selectie van de voorgestelde kandidaat.

Terug naar Inhoud

Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.
 3. Indien de arbeidskracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de arbeidskracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Terug naar Inhoud

Artikel 8: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient Sharp@Work B.V. bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, zodat Sharp@Work B.V. deze omstandigheden, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht.
 2. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Sharp@Work B.V. onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
 3. Indien de opdrachtgever nalaat om Sharp@Work B.V. tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Sharp@Work B.V. het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden indien en voorzover Sharp@Work B.V. verplicht is de uitzendkracht gedurende deze periode door te betalen.

Terug naar Inhoud

Artikel 9: Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Sharp@Work B.V. onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Sharp@Work B.V. de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Sharp@Work B.V. verschuldigd.
 4. Sharp@Work B.V. is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken de inlenersbeloning toe te passen.
 5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig, doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
 6. Indien Sharp@Work B.V. met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past Sharp@Work B.V. de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden Sharp@Work B.V. voorzien van de in lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
 7. De opdrachtgever stelt Sharp@Work B.V. tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Terug naar Inhoud

Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht en/ of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Sharp@Work B.V. en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Sharp@Work B.V. en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan.
 6. Sharp@Work B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
 7. Sharp@Work B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Sharp@Work B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Sharp@Work B.V. als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Sharp@Work B.V. verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Terug naar Inhoud

Artikel 11: Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Sharp@Work B.V. verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Sharp@Work B.V. tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Sharp@Work B.V. zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en Sharp@Work B.V. vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voorzover de opdrachtgever en/of Sharp@Work B.V. daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval de dood tot gevolg heeft, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Sharp@Work B.V. verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Terug naar Inhoud

Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Sharp@Work B.V. (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Sharp@Work B.V. zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Sharp@Work B.V. eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding van de opdracht of daaraan gerelateerde overeenkomsten. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Terug naar Inhoud

Artikel 13: Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Sharp@Work B.V. verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Sharp@Work B.V. op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Sharp@Work B.V. verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt omzetbelasting (BTW) in rekening gebracht.
 2. Het door de opdrachtgever aan Sharp@Work B.V. verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Sharp@Work B.V. op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Sharp@Work B.V. verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt omzetbelasting (BTW) in rekening gebracht.
 3. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Sharp@Work B.V. de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.
 4. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Sharp@Work B.V. in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  1. als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  2. als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
  3. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 5. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 6. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Sharp@Work B.V. zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Sharp@Work B.V. gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Sharp@Work B.V. kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Sharp@Work B.V., aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Terug naar Inhoud

Artikel 14: Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien de omvang van de door de uitzendkracht te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de uitzendkracht niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan Sharp@Work B.V. per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als overeengekomen.

Terug naar Inhoud

Artikel 15: Indienstneming uitzendkrachten door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht, mits aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan te gaan brengt Sharp@Work B.V. hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een uitzendkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en Sharp@Work B.V. niet rechtsgeldig is geëindigd.
 4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die uitzendkracht – op basis van die opdracht – 1000 uren heeft gewerkt is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1000 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die uitzendkracht gewerkte uren.
 5. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 6. ndien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Sharp@Work B.V. met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 7. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht binnen drie maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is de opdrachtgever de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 8. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Sharp@Work B.V. in contact is gekomen met een (aspirant-)-uitzendkracht, bijvoorbeeld doordat deze door Sharp@Work B.V. aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-) uitzendkracht aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1000 uren.
 9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
  1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
  2. het aanstellen van de uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  3. het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  4. het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Terug naar Inhoud

Artikel 16: Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en Sharp@Work B.V. kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Sharp@Work B.V., aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Sharp@Work B.V. wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voorzover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Sharp@Work B.V. gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij Sharp@Work B.V. ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij Sharp@Work B.V. ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Terug naar Inhoud

Artikel 17: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Sharp@Work B.V. te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. Uitsluitend betalingen aan Sharp@Work B.V. werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een uitzendkracht, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Sharp@Work B.V. en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Sharp@Work B.V. zijnde doordruk of kopie van de door Sharp@Work B.V. aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Sharp@Work B.V. te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Sharp@Work B.V., aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Sharp@Work B.V. een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Sharp@Work B.V.. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Sharp@Work B.V. gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Sharp@Work B.V. dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Sharp@Work B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Terug naar Inhoud

Artikel 18: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Sharp@Work B.V. is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voorzover Sharp@Work B.V. deze verplichting niet nakomt, is Sharp@Work B.V., met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Sharp@Work B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sharp@Work B.V..
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is Sharp@Work B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken of personen bij of van de opdrachtgever of enige andere derde, welke schade is ontstaan als gevolg van:
  1. Het ter beschikking stellen van een uitzendkracht door Sharp@Work B.V. aan de opdrachtgever, in het geval de opdrachtgever dagelijkse leiding en toezicht over de werkzaamheden uitoefent en waar de schade aan derden betreft vrijwaart de opdrachtgever Sharp@Work B.V. voor alle aanspraken terzake ook wanneer mocht blijken dat de uitzendkracht niet blijkt te hebben voldaan aan de, door de opdrachtgever aan hem gestelde, regels en eisen. Opdrachtgever vrijwaart Sharp@Work B.V. tevens voor aanspraken van of namens de werknemer op grond van art. 7: 658 BW;
  2. Het eenzijdig opzeggen door de uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder het aangaan van verbintenissen door of met de uitzendkracht zonder toestemming van Sharp@Work B.V.
 3. Aansprakelijkheid van Sharp@Work B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Rechten op vergoedingen van derde jegens Sharp@Work B.V. worden geacht verwerkt (rechtsverwerking) te zijn voorzover deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan ervan jegens Sharp@Work B.V. te gelden zijn gemaakt.

Terug naar Inhoud

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Sharp@Work B.V. en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Sharp@Work B.V. zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Sharp@Work B.V. over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Sharp@Work B.V. Sharp@Work B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 20: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever aan wie door Sharp@Work B.V. een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Sharp@Work B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Terug naar Inhoud

Artikel 21: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Sharp@Work B.V. worden meegewogen.

Terug naar Inhoud

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter, waarin het hoofdkantoor Sharp@Work B.V. is gevestigd.

Terug naar Inhoud

Artikel 23: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Terug naar Inhoud